Regulamin sklepu internetowego 

  I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym  https://marekwisiowski.pl/sklep, prowadzony jest przez Legal Lab Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 26/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518787, regon nr 222138666, o kapitale zakładowym 20 000 zł  
  Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są platformy Przelewy24 i TubaPay.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość́ za pośrednictwem Sklepu. 

 

II. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę̨ w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – Legal Lab Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 26/98, 81-451 Gdynia. 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność́ prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem internetowym https://marekwisniowski.pl/sklep/ 
 6. Umowa zawarta na odległość́ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość́ (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się̨ na odległość́ do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą̨ Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są̨ wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość́ ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą. 
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę̨ Sprzedaży rozumie się̨ też – stosowanie do cech Produktu – umowę̨ o świadczenie usług i umowę̨ o dzieło. 

 

III. Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Al. Zwycięstwa 96/98 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@marekwisniowski.pl 
 3. Klient może porozumiewać́ się̨ ze Sprzedawcą za pomocą̨ adresów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć́ się̨ ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 -17.00 (pon-pt). 

 

IV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień́ na Produkty, niezbędne są̨: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. włączona obsługa plików cookie, 

 

V. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością̨ Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień́ przez Klienta na Produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są̨ podane w polskich złotych i są̨ cenami brutto (uwzględniają̨ podatek VAT). 
 4. Na końcową̨ (ostateczną) kwotę̨ do zapłaty przez Klienta składa się̨ cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się̨ Umową Sprzedaży. 
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę̨ lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową̨ (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

 

 VI. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć́ Konto w Sklepie, należy wypełnić́ Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. 
 3. Logowanie się̨ na Konto odbywa się̨ poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość́ w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć́ Konto poprzez wysłanie stosownego zadania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w niniejszym regulaminie. 

 

VII. Zasady składania zamówień w Sklepie

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. wybrać́ Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 
 2. zalogować́ się̨ do sklepu 
 3. jeżeli wybrano możliwość́ złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić́ Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić́ dostawa Produktu, wybrać́ rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać́ dane do faktury, jeśli są̨ inne niż̇ dane odbiorcy Zamówienia, 
 4. kliknąć́ przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć́ przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić́ zamówienie, dokonując zapłaty przez wybranie jednej z dostępnych metod płatności. 

 

VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać́ z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Usługa online realizowana poprzez komunikator Zoom.us lub pobranie elektronicznych wersji materiałów. 
 2. Klient może skorzystać́ z następujących metod płatności: 
  Serwis “Przelewy24” (przelewy elektroniczne lub blik) Płatność w rozbiciu na 3 lub 6 części – przez platformę Tuba Pay 
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują̨ się̨ za stronach Sklepu. 

 

IX. Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą̨ Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę̨ Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą. 
 3. Klient może wybrać, płatność elektroniczną, płatność kartą płatniczą lub przy użyciu systemu TUBA PAY. Klient dokonuje płatności w momencie złożenia zamówienia. Zamówienia nieopłacone, są dostępne dla Kupującego i możliwe do opłacenia i zrealizowania bezterminowo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się̨ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

 X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić́ od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli sesja/sesje się nie odbyły. Klient ma prawo odstąpić́ od umowy w dowolnym momencie, pod warunkiem opłacenia odbytych sesji. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę̨ utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
 4. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 5. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę̨ o utracie prawa odstąpienia od Umowy 

 

XI. Reklamacje i gwarancja

 1. Reklamację należy zgłosić́ pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść́, będą̨ zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę̨ gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 

 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz Konsument uprawniony jest do zawrócenia się̨ do stałego polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pozna. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. Konsument uprawniony jest do zawrócenia się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego 
  w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

 

XIII. Dane osobowe w Sklepie Internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są̨ w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę̨ – także w celu marketingowym. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą̨ być́: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.