Zgody

ZGODA NA ZAWARCIE UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy o poufności oraz potwierdzam, że dokonując zakupu biletu na II EDYCJĘ KONFERENCJI „WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE” wyrażam zgodę na zastosowanie się do warunków tej umowy.

§ 1. Definicja Informacji poufnych

Na potrzeby zawarcia i wykonania niniejszej Umowy przez ”Informacje poufne” rozumie się informacje obejmujące: szczegółowe wskazanie, co strony uznają za informacje poufne, które mają być chronione na podstawie umowy.

§ 2. Zobowiązania stron

1. Strona Otrzymująca (Uczestnik) zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w tajemnicy przez okres 1 roku.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Strona Otrzymująca (Uczestnik) w żaden sposób i w żadnej formie nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, nie sporządzi żadnych kopii przekazanych dokumentów zawierających Informacje poufne i nie wykorzysta Informacji poufnych dla celów innych niż wykonanie umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami.

3. Strona Otrzymująca (Uczestnik) może zostać zwolniona z obowiązku zachowania poufności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Stronę Udzielającą Organizator.

4. Strona Otrzymująca (Uczestnik) zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą, jeżeli dojdzie do naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Stronę otrzymującą lub inną osobę trzecią.

§ 3. Odpowiedzialność za niewykonanie umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości ……………

2. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją każdy przypadek ujawnienia Informacji poufnych, za wyjątkiem ujawnienia tych informacji w oparciu o zgodę Strony Ujawniającej.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o zachowaniu poufności, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany tej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i PRZEKAZANEJ TREŚCI

W związku z udziałem w konferencji „Inwestowanie w wierzytelności hipoteczne”, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją i funkcjonowaniem projektów marki egzekucje-nieruchomosci.pl oraz Marek Wiśniowski. Jednocześnie zrzekam się wszelkich finansowych roszczeń z tytułu przekazywanej przez mnie wiedzy.