Polityka prywatności Serwisu https://marekwisniowski.pl/polityka-prywatnosci/ i  https://marekwisniowski.pl/sklep/ 

 I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Legal Lab Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 26/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518787, regon nr 222138666, o kapitale zakładowym 20 000 zł NIP: 125-114-25-31 – poprzez Serwis oraz Sklep Internetowy 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie oraz sklepie jest Legal Lab Sp.  
  z o.o., z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 26/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518787, regon nr 222138666, o kapitale zakładowym 20 000 zł 
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność́ z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są̨ na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz  
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają̨ Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach  
  w następujący sposób: 
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookie” [patrz: “polityka prywatności” w tym cookie].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 7. Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub wykonania umowy sprzedaży. 

 

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną̨ sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 2. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również̇ praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych  
  w dowolnym momencie. 
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć́ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować́ w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą̨ pojawiać́ się̨ linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają̨ niezależnie od Serwisu i nie są̨ w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://marekwisniowski.pl/sklep/ i https://marekwisniowski.pl  Strony te mogą̨ posiadać́ własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się̨ zapoznać́.  
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć́ można w paragrafie III. niniejszego regulaminu. 

 

III. Polityka plików ”cookies”  

Polityka plików “cookies” serwisu https://marekwisniowski.pl/sklep/  i https://marekwisniowski.pl 

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć́ dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  
  W szczególności są̨ to pliki tekstowe, zawierające nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 3. Pliki cookies przeznaczone są̨ do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: 
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu 
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają̨ jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić́ stronę̨ 
 4. c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym  
  w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają̨ ich własnej polityce prywatności. 
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność́ z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować́ automatyczną obsługę̨ “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować́ o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 8. ytkownicy Serwisu mogą̨ dokonać́ w każdym czasie zmiany ustawień́ dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  a/ Mozilla FireFox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b/ Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  c/ Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d/ Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci 
 9. Operator Serwisu informuje, ze zmiany ustawień́ w przeglądarce internetowej użytkownika mogą̨ uniemożliwić́ poprawne działanie Stron Internetowych. 

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są̨ w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają̨ na realizację postanowień́ niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
  w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  
  i dochodzenia roszczeń́. W tym celu może złożyć́ skargę̨ za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.